29 ปี กับโอกาสที่คนไทยร่วมธุรกิจร้านเซเว่น อีเลฟเว่น

นับตั้งแต่ปี 2534 ซีพี ออลล์เปิดโอกาสให้พนักงานของบริษัทและบุคคลภายนอกที่ต้องการความมั่นคงทางธุรกิจ ได้มีโอกาสในการเป็นผู้ร่วมธุรกิจร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ปัจจุบันมีร้านสโตร์บิสิเนสพาร์ทเนอร์ จำนวนกว่า 6,500 สาขา จากจำนวนร้านเซเว่น อีเลฟเว่นทั้งหมดกว่า 11,700 สาขา ซีพี ออลล์ มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดผู้ประกอบการรายย่อยที่ต้องการทำธุรกิจ ที่มั่นคงด้วยการเป็น สโตร์พาร์ทเนอร์ หรือผู้ร่วมธุรกิจร้านเซเว่น อีเลฟเว่น มาอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทมุ่งเน้นการสร้างมาตรฐานการดำเนินงาน นำนวัตกรรมมาใช้ในการบริหารจัดการ เพื่อให้บริการผู้บริโภคได้อย่างรวดเร็ว มีคุณภาพ คอยให้คำปรึกษาการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด เพื่อให้สามารถเติบโตไปพร้อมๆ กันได้อย่างแท้จริง


ร่วมเดินทางสู่ความสำเร็จ
ด้วยการเป็นผู้บริหารร้าน

สนใจธุรกิจ 7-Eleven และร้านยา เอ็กซ์ต้า พลัส โทร 02-071-4174-5

คุณสมบัติของผู้สมัคร

– เป็นบุคคลที่สามารถจัดตั้งนิติบุคคล จดทะเบียนในประเทศได้
– มีความพร้อมด้านการลงทุน
– ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานของบริษัทอย่างเคร่งครัด
– รักงานบริการ อดทน ไม่ย่อท้อ – มีเวลาบริหารร้าน – สามารถเข้ารับการอบรมเพื่อบริหารร้าน
– มีความพร้อมเรื่องบุคลากร
– ผู้ขอรับอนุญาตสิทธิ์ หรือมีญาติทางตรงเป็น เภสัชกรที่มีใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมเท่านั้น (กรณีเปิดร้าน 7-Eleven ที่มีร้านยา eXta Plus)

หลักฐานการสมัคร

– ใบสมัคร พร้อมรูปถ่าย และ สำเนาบัตรประชาชน
– สำเนาทะเบียนบ้าน
– สำเนา Statement ย้อนหลัง 3 เดือน
– หรือสำเนาบัญชีเงินฝากประจำย้อนหลัง 6 เดือน
– ใบรับรองแพทย์ (ยื่นก่อนอบรม)
– ใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมผู้ขอรับอนุญาตสิทธิ์ หรือ ของญาติทางตรงผู้ขอรับอนุญาตสิทธิ์ (เป็นหุ้นส่วน)

สนใจธุรกิจ 7-Eleven และร้านยา เอ็กซ์ต้า พลัส โทร 02-071-4174-5 หรือ 091-808-0762-4

การสนับสนุนจากทางบริษัท

– การลงทุนอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ
– การตกแต่งร้านและปรับปรุงร้านค้า
– การลงทุนสินค้าให้ตลอดอายุสัญญา
– การให้ความรู้และเทคนิคการบริหารการจัดการร้านค้า โดยการให้การอบรมทั้งภาคทฤษฏีและ ภาคปฎิบัติ

การให้บริการในด้านต่าง ๆ ตลอดอายุสัญญา ดังนี้

– การจัดส่งเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ไปช่วยเหลือในหน้าที่ต่าง ๆ ในช่วงเริ่มต้นดำเนินกิจการ
– การส่งเจ้าหน้าที่ ไปช่วยแนะนำให้คำปรึกษา แก้ปัญหาต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ หรือแล้วแต่กรณีที่ได้รับการร้องขอ
– การจัดส่งสินค้าที่มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ อย่างสม่ำเสมอ
– การช่วยตรวจสอบคลังสินค้าคงคลัง
– การช่วยตรวจสอบมาตรฐานร้านค้าในด้านต่าง ๆ
– การแนะนำความรู้และเทคนิคที่ได้รับการพัฒนาขึ้นใหม่ เพื่อการพัฒนาปรับปรุงร้านให้ดีขึ้น
– การโฆษณาประชาสัมพันธ์ทางสื่อต่าง ๆ และการจัดรายการส่งเสริมการขายอย่างสม่ำเสมอตลอดไปตามแผนกำหนดของบริษัทอื่นๆ

ตอบ : เพียงคุณเป็นเภสัชกร หรือคนในครอบครัว/ญาติทางตรง เป็นเภสัชกร ก็สามารถแสดงความจำนงเข้ามา เพื่อดำเนินการเปิดร้าน Store Business Partners เซเว่นฯ และร้านยาเอ็กซ์ต้า พลัส ได้เลย เช่นเดียวกันกับกระบวนการคัดเลือก Store Business Partners ของเซเว่นฯ ซึ่งจำนวนเงินลงทุนเป็นไปตาม Type ของเซเว่นฯ ปกติ ไม่ได้เรียกเก็บค่าใช้จ่าย Store Business Partners เพิ่มแต่อย่างใด (ลงทุน 1 ได้ถึง 2) หรือสามารถดูรายละเอียดของเงินลงทุนได้ที่ เกี่ยวกับ Store Business Partners

ตอบ : จำเป็นต้องกั้นกระจกให้เป็นสัดส่วน เนื่องจากภายในร้านเซเว่นฯ มีการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่ โดยตามกฏหมายไม่สามารถเปิดให้บริการอยู่ในพื้นที่เดียวกันได้ จึงต้องกั้นให้มีพื้นที่แยกจากกันอย่างชัดเจน และ เพื่อเป็นไปตามหลักการปฏิบัติวิชาชีพเภสัชกรรม

ตอบ : เมื่อคุณเป็นเจ้าของร้านยา เอ็กซ์ต้า พลัส แล้ว คุณสามารถบริหารจัดการเวลาเปิดขายยาได้ด้วยตนเอง เพราะสินค้าของ เอ็กซ์ต้า แบ่งเป็น 3 ส่วนหลักๆ ดังนี้
1.ยาอันตราย ซึ่งเป็นยาที่ต้องจ่ายโดยเภสัชกรเท่านั้น จะอยู่ในส่วนของตู้ยาที่ปิดล็อคและมีฉากม่านกั้นชัดเจน เมื่อเภสัชกรไม่อยู่ก็ปิดล็อคและปิดม่านส่วนนี้ ทำให้ไม่สามารถทำการขายยาอันตรายได้
2.กลุ่มยาสามัญประจำบ้าน จำพวกยาสมุนไพร ยาทั่วไป และเป็นกลุ่ม self medication ซึ่งลูกค้าสามารถเลือกซื้อได้ด้วยตนเอง
3.กลุ่มวิตามิน อาหารเสริมและเวชสำอาง ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีขายเฉพาะร้านยา เอ็กซ์ต้า พลัส ที่ลูกค้าสามารถตัดสินใจซื้อเองได้ด้วยตนเองจึงสามารถทำการขายได้ตลอดเวลาเช่นเดียวกัน จะเห็นว่าส่วนที่ขายไม่ได้ตอนที่ไม่มีเภสัชกรปฏิบัติหน้าที่อยู่ คือ ส่วนยาอันตรายเท่านั้น แต่ยังมีสินค้าที่ลูกค้าสามารถเลือกซื้อได้ด้วยตนเองอีกมากมาย

ตอบ : เอ็กซ์ต้า พลัส มีระบบการสั่งสินค้าและมีคลังกระจายสินค้า ประเภทยาโดยเฉพาะ ซึ่งมีมาตรฐานและระบบควบคุมอุณหภูมิตั้งแต่ภายในบริเวณคลังสินค้าไปจนถึงกระบวนการในการจัดส่ง ส่วนระบบการสั่งสินค้าเป็นการสั่งสินค้าผ่านระบบ Online

ตอบ : เมื่อผ่านกระบวนการคัดเลือกเจ้าของร้านแล้ว ทางบริษัทมีขั้นตอนการเรียนรู้ ศึกษากระบวนการทำงานให้กับเจ้าของร้านรายใหม่ ทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ซึ่งไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ในงานบริการหรือการบริหารก็สามารถเริ่มเรียนรู้การบริหารร้านได้ในขั้นตอนของการฝึกอบรบ พร้อมทั้งมีการอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ให้กับเจ้าของร้านเป็นประจำทุกไตรมาส

ติดต่อเข้าฟังสัมมนาหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์

Tel : 02- 826 – 7800