นโยบายการใช้คุกกี้ (Cookies Notice)

1. คุกกี้คืออะไร
คุกกี้ คือ ไฟล์ข้อความขนาดเล็กที่ถูกดาวน์โหลดไปยังอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์มือถือของท่าน ซึ่งทำหน้าที่บันทึกข้อมูลและการตั้งค่าต่างๆ เช่น บันทึกข้อมูลการตั้งค่าภาษาบนอุปกรณ์ของท่าน บันทึกสถานะการเข้าใช้งานในปัจจุบันของท่าน เพื่อช่วยให้ท่านสามารถเข้าใช้งานเว็บไซต์ และ/หรือ แอปพลิเคชัน (รวมเรียกว่า“บริการ”) ได้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงมีการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการเข้าใช้งานบริการที่ท่านชื่นชอบในรูปแบบไฟล์ โดยคุกกี้ไม่ได้ทำให้เกิดอันตรายต่ออุปกรณ์ของท่าน และเนื้อหาในคุกกี้จะถูกเรียกออกมาดูหรืออ่านได้โดยบริการที่สร้างคุกกี้ดังกล่าวเท่านั้น
 
2. เอ็กซ์ต้าใช้คุกกี้อย่างไรบ้าง
เอ็กซ์ต้าจะใช้คุกกี้และเทคโนโลยีอื่นๆ ที่คล้ายกัน เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ ดังนี้
 เพื่อช่วยจดจำข้อมูลเกี่ยวกับเบราว์เซอร์และการตั้งค่าของท่านและช่วยให้ท่านเข้าใช้บริการเว็บไซต์ได้อย่างต่อเนื่องเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้บริการ
 เพื่อช่วยประเมินประสิทธิภาพและผลการให้บริการเว็บไซต์ที่ยังทำงานได้ไม่ดีและควรปรับปรุง
 เพื่อรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลการเข้าเยี่ยมชมและใช้บริการเว็บไซต์ ที่จะทำให้ เอ็กซ์ต้า เข้าใจว่าผู้คนมีความสนใจอะไรและมีการใช้บริการของเอ็กซ์ต้าอย่างไร
 เพื่อให้เอ็กซ์ต้าได้ส่งมอบประสบการณ์ในการใช้บริการเว็บไซต์ที่ดียิ่งขึ้นให้กับท่าน รวมถึงช่วยให้สามารถส่งมอบบริการและการประชาสัมพันธ์ได้ตรงตามสิ่งที่ท่านสนใจ
 ทั้งนี้ บริการต่าง ๆ ของเอ็กซ์ต้าอาจให้บริการแยกอยู่ในหลายเว็บไซต์โดยในแต่ละเว็บไซต์อาจมีการใช้คุกกี้เพื่อวัตถุประสงค์ข้อใดข้อหนึ่งหรือหลายข้อรวมกัน โดยท่านสามารถดูได้จากรายละเอียดของประเภทคุกกี้ที่มีการใช้งานบนเว็บไซต์นั้น
 
3. เอ็กซ์ต้าใช้คุกกี้อะไรบ้าง
เว็บไซต์เอ็กซ์ต้ามีการใช้คุกกี้ทั้งของเอ็กซ์ต้า (First party cookies) และคุกกี้ที่เป็นของบุคคลอื่น (Third party cookies) ซึ่งกำหนดและตั้งค่าโดยผู้ให้บริการบุคคลภายนอก เช่น บริษัทภายนอกที่เอ็กซ์ต้าใช้บริการเพื่อเพิ่มเติมคุณสมบัติของการทำงานให้กับเว็บไซต์ของเอ็กซ์ต้าคุกกี้ ที่เอ็กซ์ต้าใช้ อาจแบ่งได้ 2 ประเภทตามการจัดเก็บ คือ
– Session Cookies
เป็นคุกกี้ที่จะอยู่ชั่วคราวเพื่อจดจำท่านในระหว่างที่ท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเอ็กซ์ต้า เช่น เฝ้าติดตามภาษาที่ท่านได้ตั้งค่าและเลือกใช้ เป็นต้น
และจะมีการลบออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ของท่านเมื่อท่านออกจากเว็บไซต์หรือได้ทำการปิดเว็บเบราว์เซอร์
– Persistent Cookies
เป็นคุกกี้ที่จะอยู่ตามระยะเวลาที่กำหนดหรือจนกว่าท่านจะลบออกคุกกี้ประเภทนี้จะช่วยให้เว็บไซต์ของเอ็กซ์ต้าจดจำท่านและการตั้งค่าต่างๆ ของท่านเมื่อท่านกลับมาใช้บริการเว็บไซต์อีกครั้งซึ่งจะช่วยให้ท่านเข้าใช้บริการเว็บไซต์ได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น หากพิจารณาตามวัตถุประสงค์การใช้งานเอ็กซ์ต้ามีการนำคุกกี้มาใช้ 4 ประเภท ดังนี้
1. คุกกี้ที่จำเป็นต่อการให้บริการ (Strictly Necessary Cookies)
คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นต่อการให้บริการเว็บไซต์ของเอ็กซ์ต้าเพื่อให้ท่านสามารถเข้าใช้งานในส่วนต่างๆ ของเว็บไซต์ได้ รวมถึงช่วยจดจำข้อมูลที่ท่านเคยให้ไว้ผ่านเว็บไซต์ การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะส่งผลให้ท่านไม่สามารถใช้บริการในสาระสำคัญของเอ็กซ์ต้าซึ่งจำเป็นต้องเรียกใช้คุกกี้ได้
2. คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์และประเมินผลใช้งาน (Performance Cookies)
คุกกี้ประเภทนี้ช่วยให้เอ็กซ์ต้าเห็นการปฏิสัมพันธ์ของผู้ใช้งานในการใช้บริการเว็บไซต์ของเอ็กซ์ต้า รวมถึงหน้าเพจหรือพื้นที่ใดของเว็บไซต์ที่ได้รับความนิยม ตลอดจนการวิเคราะห์ข้อมูลด้านอื่นๆ เอ็กซ์ต้ายังใช้ข้อมูลนี้เพื่อการปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์และเพื่อเข้าใจพฤติกรรมของผู้ใช้งาน อย่างไรก็ดี ข้อมูลที่คุกกี้นี้เก็บรวบรวมจะเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้และนำมาใช้วิเคราะห์ทางสถิติเท่านั้น การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะส่งผลให้เอ็กซ์ต้าไม่สามารถทราบปริมาณผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ และไม่สามารถประเมินคุณภาพการให้บริการได้
3. คุกกี้เพื่อการใช้งานเว็บไซต์ (Functional Cookies)
คุกกี้ประเภทนี้จะช่วยให้เว็บไซต์ของเอ็กซ์ต้า จดจำตัวเลือกต่างๆที่ท่านได้ตั้งค่าไว้ และช่วยให้เว็บไซต์ส่งมอบคุณสมบัติและเนื้อหาเพิ่มเติมให้ตรงกับการใช้งานของท่านได้ เช่น ช่วยจดจำชื่อบัญชีผู้ใช้งานของท่าน หรือจดจำการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าขนาดฟอนต์หรือการตั้งค่าต่างๆของหน้าเพจซึ่งท่านสามารถปรับแต่งได้การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้อาจส่งผลให้เว็บไซต์ไม่สามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์
4. คุกกี้เพื่อการโฆษณา (Targeting Cookies)
คุกกี้ประเภทนี้เป็นคุกกี้ที่เกิดจากการเชื่อมโยงเว็บไซต์ของบุคคลที่สามซึ่งเก็บข้อมูลการเข้าใช้งานและเว็บไซต์ที่ท่านได้เข้าเยี่ยมชม เพื่อนำเสนอสินค้าหรือบริการบนเว็บไซต์อื่นที่ไม่ใช่เว็บไซต์ของเอ็กซ์ต้า ทั้งนี้หากท่านปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะไม่ส่งผลต่อการใช้งานเว็บไซต์ของเอ็กซ์ต้า
แต่จะส่งผลให้การนำเสนอสินค้าหรือบริการบนเว็บไซต์อื่นๆไม่สอดคล้องกับความสนใจของท่าน
 
4. การตั้งค่าการใช้งานคุกกี้
ท่านสามารถเลือกเปิดหรือปิดการใช้งานคุกกี้แต่ละประเภทได้ ยกเว้นคุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง (Strictly Necessary Cookies)
ที่ไม่สามารถปิดการใช้งานได้ โดย “การตั้งค่าคุกกี้” หรือท่านสามารถตั้งค่าปิดการใช้งานคุกกี้ได้บนเว็บเบราว์เซอร์ที่ท่านใช้งานอยู่ โดยปฏิบัติตามขั้นตอนแนะนำของผู้ให้บริการเว็บเบราว์เซอร์แต่ละรายได้โดยง่ายดังนี้
Google Chrome:
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=th
Safari: https://support.apple.com/th-th/guide/safari/sfri11471/mac
Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/th-th/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/th-th/help/4027947/microsoft-edge-delete-cookies
 
ทั้งนี้ การปิดการใช้งานคุกกี้อาจส่งผลให้ท่านไม่สามารถใช้เว็บไซต์ต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 
5. การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก
เว็บไซต์ของเอ็กซ์ต้าอาจมีลิงก์ที่เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์หรือโซเชียลมีเดียของบุคคลภายนอก รวมถึงอาจมีการฝังเนื้อหาหรือวิดีโอที่มาจากโซเชียลมีเดีย เช่น Facebook เป็นต้น ซึ่งจะช่วยให้ท่านเข้าถึงเนื้อหาและสร้างปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่นบนโซเชียลมีเดียจากเว็บไซต์ของเอ็กซ์ต้าได้ ซึ่งเว็บไซต์หรือโซเชียลมีเดียของบุคคลภายนอกจะมีการกำหนดและตั้งค่าคุกกี้ขึ้นมาเอง โดยที่เอ็กซ์ต้าไม่สามารถควบคุมหรือรับผิดชอบต่อคุกกี้เหล่านั้นได้

และขอแนะนำให้ท่านควรเข้าไปอ่านและศึกษานโยบายหรือประกาศการใช้คุกกี้ของบุคคลภายนอกเหล่านั้นด้วย

6. การเปลี่ยนแปลงประกาศ
ประกาศนี้อาจมีการปรับปรุงเป็นครั้งคราวเพื่อความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงและเอ็กซ์ต้าจะมีการแจ้งประกาศที่มีการปรับปรุงใหม่บนเว็บไซต์นี้เอ็กซ์ต้าขอให้ท่านหมั่นเข้ามาตรวจสอบเว็บไซต์นี้อย่างสม่ำเสมอ
 
7. ติดต่อเอ็กซ์ต้า
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
58/28 อาคารเดอะธารา ชั้น 14 หมู่ 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางตลาดอำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
Email Address: dpc_exta@cpall.co.th