บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
58/28 อาคารเดอะธารา ชั้น 14 หมู่ 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120