หน้าหลัก > ตรวจสุขภาพเบื้องต้น

คำนวณค่า BMI (Body Mass Index)

ค่าดัชนีมวลกาย (Body Mass Index: BMI) คือมาตรฐานที่ใช้ประเมินภาวะอ้วนและผอมในผู้ใหญ่ ตั้งแต่อายุ 20 ปีขึ้นไป โดยการชั่งน้ำหนักตัวเป็นกิโลกรัม และวัดส่วนสูงเป็นเซนติเมตร แล้วนำมาหาดัชนีมวลกาย

KG
CM

คำนวณค่า BMR (Basal Metaolic Rate)

ค่าดัชนีมวลกาย (Basal Metaolic Rate: BMR) คือมาตรฐานที่ใช้ประเมินภาวะอ้วนและผอมในผู้ใหญ่ ตั้งแต่อายุ 20 ปีขึ้นไป โดยการชั่งน้ำหนักตัวเป็นกิโลกรัม และวัดส่วนสูงเป็นเซนติเมตร แล้วนำมาหาดัชนีมวลกาย

KG
CM
Year

คำนวณอ้วนลงพุง

CM
CM