ร้านยา เอ็กซ์ต้า พลัส ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมบริจาคยาเหลือใช้ และยังไม่หมดอายุให้กับผู้ป่วยที่ด้อยโอกาส และผู้ที่มีความต้องการใช้ยาเป็นจำนวนมาก อีกทั้งยังร่วมกันเป็นส่วนช่วยลดการทิ้งยาเหลือใช้จำนวนมหาศาลของประเทศ โดยการบริจาคยาตลอดเดือน ตุลาคม 2563 ตุลาคม 2564 ที่มีเภสัชกรเป็นผู้คัดแยกยา

ปัจจุบันจบโครงการ ยาของท่านถึงโรงพยาบาลอุ้มผางแล้ว

เป็นจำนวนทั้งสิ้นกว่า 159 ลัง ♥