Home > Healthcare center > สุขภาพแต่ละช่วงวัย > ตัวเลขค่าความดันโลหิตบ่งบอกอะไร

ตัวเลขค่าความดันโลหิตบ่งบอกอะไร

reference thaihealth


ตัวเลขค่าความดันโลหิตบ่งบอกอะไร
- ความดันปกติ ค่าบนน้อยกว่า 120 ส่วนค่าล่างน้อยกว่า 80 ควรตรวจเช็คความดันโลหิตสม่ำเสมอ
ความดันค่อนข้างสูง ค่าบน121-139 ส่วนค่าล่าง80-89 ควรปรึกษาแพทย์
ความดันสูง ค่าบน140-159 ส่วนค่าล่าง90-99 ควรพบแพทย์
ความดันสูงมาก ค่าบนมากกว่า160 ส่วนค่าล่างมากกว่า100 ควรพบแพทย์ด่วน
TAG เครื่องวัดความดัน

รับสุขภาพดี ๆ จากเรา