ภญ.ปณิตา แสงส่งไพศาล

ช่วงแรกมีความลังเลระหว่างเปิดร้านยาเป็นของตัวเองดีหรือท […]

ภก.รพีพงศ์ ถมค้าพาณิชย์

การบริหารร้านช่วงแรก ไม่ถึงกับเหนื่อยมาก แค่ลำบากกว่าที […]

ภญ.ปาจรีย์ ศันสนียกุล

เภสัชกรส่วนมากจะคิดว่าฉันเป็นเภสัชกร ฉันต้องขายยา หรือบ […]

ภก.ตฤณสิษฐ์ จิระโรจนพงศ์

ตอนแรกทางบ้านอยากให้เปิดร้านยาเป็นแบรนด์ตนเองมากกว่า แต […]

ภญ.วิไลลักษณ์ อารัมภ์วิโรจน์

ดิฉันจบบริหารธุรกิจ และทำงานอยู่ 4 ปี แต่อยากมีร้านยาจึ […]