วัคซีนวัยจิ๋ว : แนะนำวัคซีนสำหรับเด็กแรกเกิดถึง 12 ปี

ทุกวันนี้มีวัคซีนมากมายให้คุณพ่อคุณแม่ได้เลือกสร้างภูมิคุ้มกันให้กับลูกๆ จนบางครั้งอาจจะเลือกไม่ถูกกันว่าวัคซีนตัวไหนที่จำเป็นต่อลูกบ้าง วันนี้เอ็กซ์ต้าพามาหาคำตอบกันค่ะ ว่าทารกแรกเกิด เด็กเล็ก และเด็กโต จำเป็นต้องได้รับวัคซีนตัวไหน ตอนอายุเท่าไหร่บ้าง

วัยแรกเกิด

1. วัคซีนบีซีจี (BCG)
หากเด็กไม่มีแผลเป็นเกิดขึ้น และไม่มีหลักฐานว่าเคยได้รับวัคซีนบีซีจีมาก่อน ให้ฉีดได้ทันที

2. วัคซีนตับอักเสบบี (HBV)
เด็กทุกคนต้องได้รับอย่างน้อย 3 ครั้ง ถ้าไม่มีข้อห้าม

วัย 2 เดือน

1. วัคซีนคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรนชนิดทั้งเชลล์ (DTwP)

2. วัคซีนโปลิโอชนิดกิน (OPV)

 

ในช่วงอายุนี้ สามารถให้วัคซีนเสริมแก่เด็กได้ ดังนี้

1. วัคซีนคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรนชนิดไร้เซลล์ (DTaP, Tdap)

2. วัคซีนโปลิโอชนิดฉีด (IPV)

3. วัคซีนฮิบ (Hib)
       แนะนำให้เด็กที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง ไม่มีม้าม หรือม้ามทำงานผิดปกติ รับวัคซีนชนิดนี้ เนื่องจากเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการเป็นโรคฮิบ

4. วัคซีนนิวโมคอคคัสชนิดคอนจูเกต (PCV)
       แนะนำให้เด็กที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องจากสาเหตุต่างๆ เช่น ภาวะไม่มีม้าม ธาลัสซีเมีย โรคเรื้อรังของอวัยวะต่างๆ เช่น โรคปอด หอบหืดรุนแรง โรคหัวใจ โรคไต โรคตับ โรคเบาหวาน และโรคที่เสี่ยงต่อเยื่อหุ้มสมองอักเสบ รับวัคซีนชนิดนี้ เนื่องจากเป็นกลุ่มเสี่ยงเป็นโรคติดเชื้อนิวโมคอคคัส

5. วัคซีนโรตา (Rota)

 

วัย 9 เดือน

1. วัคซีนหัด-หัดเยอรมัน-คางทูม (MMR)
   ในกรณีที่มีการระบาดหรือสัมผัสโรค อาจฉีดเข็มแรกได้ตั้งแต่อายุ 6 เดือนเป็นต้นไป

2. วัคซีนไข้สมองอักเสบเจอี (Live JE)

 

ในช่วงอายุนี้ สามารถให้วัคซีนเสริมแก่เด็ก ได้แก่ วัคซีนไข้สมองอักเสบเจอี (Inactivated JE)

 

นอกเหนือจากวัคซีนจำเป็นที่เด็กทุกคนต้องได้รับทั้ง 3 ช่วงอายุ ดังที่กล่าวไปข้างต้นแล้ว คุณพ่อคุณแม่สามารถพิจารณาให้วัคซีนเสริมต่างๆ แก่เด็กได้ ตามช่วงอายุดังนี้


วัย 6 เดือน
วัคซีนไข้หวัดใหญ่ (Influenza)

ฉีดได้ตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไปถึง 18 ปี โดยเฉพาะเด็กที่อายุน้อยกว่า 2 ปีและเด็กที่มีความเสี่ยงเป็นโรครุนแรง เช่น โรคปอดเรื้อรัง หอบหืด โรคหัวใจ โรคอ้วน ภูมิคุ้มกันบกพร่อง แนะนำให้ฉีดก่อนเข้าฤดูฝน อย่างไรก็ตามสามารถฉีดได้ตลอดปี

 

วัย 9 เดือน

วัคซีนไข้สมองอักเสบเจอี (Inactivated JE)

 

วัย 12 เดือน

วัคซีนอีสุกอีใส (VZV) หรือ วัคซีนรวมหัด-หัดเยอรมัน-คางทูม-อีสุกอีใส (MMRV)

ฉีดได้ตั้งแต่อายุ 12 – 18 เดือน หากผู้ฉีดมีอายุมากกว่า 13 ปี  ให้ฉีด 2 เข็มห่างกันอย่างน้อย 1 เดือน

 

วัย 9 ปี

1. วัคซีนเอชพีวี (HPV)
แนะนำให้ฉีดในหญิงอายุ 9- 26 ปี โดยเน้นให้ฉีดในช่วงอายุ 11-12 ปี

2. วัคซีนไข้เลือดออก (DEN)

 

นอกจากนี้สามารถตรวจสอบวัคซีนจำเป็น และวัคซีนเสริมตามช่วงอายุได้จากตารางวัคซีนด้านล่างนี้ ที่แนะนำโดยสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย ได้เลยค่ะ