บีไชน์สลินน์ 30 เม็ด

ขนาดบรรจุ : 1 กล่อง บรรจุ 30 เม็ด
รับประทาน : วันละ 1 เม็ด ก่อนมื้ออาหาร 15 นาที
เลขที่ อย.11-1-10249-1-0117