แถบตรวจแอคคิว-เช็ค แอคทีฟ 25 ชิ้น

แถบตรวจระดับน้ำตาลในเลือด แอคคิว-เช็ค แอคทีฟ         

• ใช้สำหรับเครื่องตรวจระดับน้ำตาลในเลือดรุ่น แอคทีฟ

• ขนาดบรรจุ 25 ชิ้น

อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้

  ฆพ.576/2560