แถบตรวจแอคคิว-เช็ค เพอร์ฟอร์มา25ชิ้น

แถบตรวจระดับน้ำตาลในเลือด แอคคิว-เช็ค เพอร์ฟอร์มา

 • ใช้สำหรับเครื่องตรวจระดับน้ำตาลในเลือดรุ่น เพอร์ฟอร์มา

• ขนาดบรรจุ 25 ชิ้น

อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้

  ฆพ.576/2560