ชุดตรวจระดับน้ำตาลในเลือดด้วยตนเองแอคคิวเช็คแอคทีฟ

เครื่องตรวจระดับน้ำตาลในเลือด แอคคิว-เช็ค แอคทีฟ        

• ใช้งานได้ง่าย ปริมาณเลือด 1-2 ไมโครลิตร

• ใช้เวลาอ่านค่าน้ำตาล5 วินาที (กรณีแตะเลือดขณะแถบตรวจอยู่นอกเครื่องจะใช้เวลา 8 วินาที                       • มีหน่วยความจำ 500 ค่า

• เรียกดูค่าเฉลี่ยน้ำตาลก่อนและหลังอาหารได้ 7, 14, 30,และ 90 วันได้

อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้

  ฆพ.576/2560