ชุดตรวจระดับน้ำตาลในเลือดแอคคิว-เช็คเพอร์ฟอร์มา

เครื่องตรวจระดับน้ำตาลในเลือด แอคคิว-เช็ค เพอร์ฟอร์มา    

• ใช้ปริมาณเลือด 0.6 ไมโครลิตร

• ใช้เวลาอ่านค่า 5 วินาที                         • มีหน่วยความจำ 500 ค่า

• ไม่ต้องตั้งโค้ด ไม่ต้องเซ็ตเครื่อง เรียกดูค่าเฉลี่ยน้ำตาลก่อนและหลังอาหารได้ 7, 14, 30, และ 90 วัน

อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้

  ฆพ.576/2560