ขั้นตอนและคุณสมบัติ

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • เป็นบุคคลที่สามารถจัดตั้งนิติบุคคล จดทะเบียนในประเทศได้
 • มีความพร้อมด้านการลงทุน
 • ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานของบริษัทอย่างเคร่งครัด
 • รักงานบริการ อดทน ไม่ย่อท้อ – มีเวลาบริหารร้าน – สามารถเข้ารับการอบรมเพื่อบริหารร้าน
 • มีความพร้อมเรื่องบุคลากร
 • ผู้ขอรับอนุญาตสิทธิ์ หรือมีญาติทางตรงเป็น เภสัชกรที่มีใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม เท่านั้น (กรณีเปิดร้าน 7-Eleven ที่มีร้านยา eXta Plus)

หลักฐานการสมัคร

 • ใบสมัคร พร้อมรูปถ่าย และ สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนา Statement ย้อนหลัง 3 เดือน
 • หรือสำเนาบัญชีเงินฝากประจำย้อนหลัง 6 เดือน
 • ใบรับรองแพทย์ (ยื่นก่อนอบรม)
 • ใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรของเภสัชกรผู้ขอรับอนุญาตสิทธิ์ หรือ ของญาติทางตรงผู้ขอรับอนุญาตสิทธิ์ (เป็นหุ้นส่วน)

 

06-Franchise-3-1-edit

Franchise-about-2