สิทธิประโยชน์

ร่วมเดินทางสู่ความสำเร็จด้วยการเป็นเจ้าของธุรกิจ

 7-Eleven และร้านยา eXta Plus

Franchise-info-1-1

การสนับสนุนจากทางบริษัท

 • การลงทุนอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ
 • การตกแต่งร้านและปรับปรุงร้านค้า
 • การลงทุนสินค้าให้ตลอดอายุสัญญา
 • การให้ความรู้และเทคนิคการบริหารการจัดการร้านค้า โดยการให้การอบรมทั้งภาคทฤษฏีและ ภาคปฎิบัติ

 

การให้บริการในด้านต่าง ๆ ตลอดอายุสัญญา ดังนี้

 • การจัดส่งเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ไปช่วยเหลือในหน้าที่ต่าง ๆ ในช่วงเริ่มต้นดำเนินกิจการ
 • การส่งเจ้าหน้าที่ ไปช่วยแนะนำให้คำปรึกษา แก้ปัญหาต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ หรือแล้วแต่กรณีที่ได้รับการร้องขอ
 • การจัดส่งสินค้าที่มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ อย่างสม่ำเสมอ
 • การช่วยตรวจสอบคลังสินค้าคงคลัง
 • การช่วยตรวจสอบมาตรฐานร้านค้าในด้านต่าง ๆ
 • การแนะนำความรู้และเทคนิคที่ได้รับการพัฒนาขึ้นใหม่ เพื่อการพัฒนาปรับปรุงร้านให้ดีขึ้น
 • การโฆษณาประชาสัมพันธ์ทางสื่อต่าง ๆ และการจัดรายการส่งเสริมการขายอย่างสม่ำเสมอตลอดไปตามแผนกำหนดของบริษัท
 • อื่นๆ