เช็คสุขภาพเบื้องต้น (BMI)

ค่าดัชนีมวลกาย (Body Mass Index : BMI) คือมาตรฐานที่ใช้ประเมินภาวะอ้วนและผอมในผู้ใหญ่
ตั้งแต่อายุ 20 ปีขึ้นไป โดยการชั่งน้ำหนักตัวเป็นกิโลกรัม และวัดส่วนสูงเป็นเซนติเมตร
แล้วนำมาหาดัชนีมวลกาย โดยใช้โปรแกรมวัดค่าความอ้วนข้างต้น

KG
CM